Προκήρυξη ΟΜΑΕ για διεξαγωγή εκλογών στις 22-23 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, τις διατάξεις του ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 στο κτήριο των γραφείων της ΟΜΑΕ (Λ. Κηφισίας 37, 15123 Μαρούσι, είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα προηγηθούν Ενημέρωση από το απερχόμενο ΔΣ και Τοποθετήσεις Υποψηφίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 § 7 για τη συγκρότηση απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των Σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΟΜΑΕ και το Αθλητικό Νόμο 2725/99 όπως ισχύει, για την Εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΟΜΑΕ μετέχουν όλα τα Σωματεία / Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 4 του καταστατικού. Τα σωματεία αποκτούν δικαίωμα ψήφου αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος ενός έτους από την εγγραφή τους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται εφόσον το σωματείο διαθέτει Αθλητική Αναγνώριση, έχει συμμετάσχει με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές του σε επίσημες διοργανώσεις της ΟΜΑΕ κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων από τη Γενική Συνέλευση ετών, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/99, και εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένο, σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΜΑΕ. Τα σωματεία με δικαίωμα ψήφου για το 2020 φαίνονται στην κατάσταση που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Δεδομένων των παραπάνω παραμέτρων όσα σωματεία μέχρι την ημερομηνία της Γ.Σ. προσκομίσουν Αθλητική Αναγνώριση ή διαπιστωθεί ότι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αθλητών στα δύο έτη θα αποκτήσουν επίσης δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε Σωματείο/Μέλος της ΟΜΑΕ εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα (1) αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου που εκπροσωπούν, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου του. Κάθε Σωματείο/μέλος έχει μία ψήφο και κάθε αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί μόνο ένα σωματείο. Το δικαίωμα ψήφου το ασκεί ο τακτικός αντιπρόσωπος και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του. Εκπρόσωποι από σωματεία που έχουν μέλη στο Δ.Σ. ενεργά στελέχη, που τα τελευταία τρία χρόνια είχαν πτυχίο διαφορετικό από Αλυτάρχη ή Κριτή, δεν θα γίνουν δεκτά.

3. Τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΟΜΑΕ τους αντιπροσώπους τους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, έως τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 (πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της Γ.Σ.) καταθέτοντας σχετικό απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. ή Γ.Σ., υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και με σφραγίδα του σωματείου, συνοδευόμενο από πρόσφατο έγγραφο της τρέχουσας σύνθεσης του Δ.Σ. Επισημαίνεται ότι μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα πρέπει τα σωματεία που έχουν ενημερωθεί για ελλείψεις στο φάκελό τους να τις έχουν τακτοποιήσει.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, για τις υποψηφιότητες των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, προβλέπονται τα ακόλουθα:

4. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΟΜΑΕ πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητα τους τρεις (3) ημέρες πριν τη Συνέλευση, βεβαιουμένου τούτου από το Σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει ο υποψήφιος και είναι αντιπρόσωποι του σωματείου/μέλους της με δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τόσον ο τακτικός όσον και ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος των Σωματείων. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς τους δηλώνουν ότι είναι μέλη σωματείου μέλους της ΟΜΑΕ, γεγονός που βεβαιώνεται από το σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει ο υποψήφιος.

5. Οι υποψήφιοι καταθέτουν με την υποψηφιότητά τους δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένης της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή (ΑΤ ή ΚΕΠ) ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Ν. 2725/99 άρθρα 3,4 και 12.

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μέλος του Δ.Σ. από το σωματείο που προέρχεται ο υποψήφιος έχει τα κολλήματα που προβλέπονται από τον 2725/99 η υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

7. Βάσει των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, ξεχωριστά για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

8. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της ΟΜΑΕ, επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκπροσώπων της, απαγορευμένης της δια της πληρεξουσίου συμμετοχής.

9. Τα πρωτότυπα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στην ΟΜΑΕ και αφορούν είτε τον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του είτε την υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες πρέπει να έχουν αποσταλεί και παραληφθεί (μέσω ΕΛΤΑ, courier ή ιδιοχείρως) μέσα στα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται κατά περίπτωση παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση τόσον η αποστολή όσον και η παραλαβή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) άμεσα από τους ενδιαφερόμενους.

10. Όσοι δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση κατά την προσέλευσή τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι απαραιτήτως με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

Ζήβας Άγγελος                     Πολυζώης Γεώργιος

Πηγή: ΟΜΑΕ

Related posts

Leave a Comment